Ekliderna
gjuse3.jpg

Syfte:
Att bevara ett gammalt skogsbestånd i Risveden som innehåller flera värdefulla kvalitéer och ett flertal, tidigare ej kända lokaler för rödlistade arter av kryptogamer och fågelarter. Området bedöms vara av särskilt intresse för naturvård och friluftsliv

Areal:
Den skyddade arealen uppgår till 80 ha, varav 7 ha hygge, 2 ha sjö, 2 ha mosse, 67 ha barrbland-skog, 2 ha ekskog.

Läge:
5 km öster om Skepplanda tätort. Tillgängligt både från vägen Skepplanda-Kvarnabo och från Skogstorp.

Sevärdheter:
Den orörda gamla skogen med ek i branterna, krypgranen, kärret, Skarnhålan, Gravlången och Lilla Iglesjön.

Naturförhållanden:
Skogarna utgörs av främst äldre barrskogar och ekskog. Utefter sluttningarna åt söder dominerar en äldre ekskog av hedtyp. Vid höjden Ekliden, som hyser det största beståndet, förefaller det finnas flest intressanta arter.

Gategårdsbergen och ett stråk åt öster domineras av en äldre tallskog på mager mark med stort inslag av myrmark, fukthed och hällmark. Inne i reservatet är denna skog delvis grövre, mer uppblandad med löv, innehåller fler lågor och torrakor. Många tallar är i åldrarna 130-150 år. Flera av de magra tallbiotoperna utgör fina tjädermarker och binder samman andra områden med intressanta bestånd.

Österut finns en större andel gran i den äldre skogen. Norr om Gravlången har ett sådant bestånd avsatts som biotopskydd (4 ha). I de västra delarna och kring Skarnhålorna finns en del myrmark och fukthedsmark. Här noteras t.ex. klockgentiana. Närmare Ekliden finns också inslag av alsumpskog och blandsumpskog kring bäcken från Gravlången.

Ett förhållandevis stort antal intressanta och i vissa fall rödlistade arter har noterats. Det gäller t.ex. bivråk, fiskgjuse, duvhök, ormvråk, mindre hackspett, spillkråka, stjärtmes samt tjäder och orre.

Bland skogsorkidéerna kan knäroten framhållas. Den finns på flera platser och överlever bara på ställen med äldre skog. I flera sjöar finns gotlandsag, ett mycket avvikande inslag på västkusten. Förekomsterna av skavfräken och blåsippa antyder kalkpåverkan från berggrund eller jordarter.

I Råttån finns stora bestånd av flodpärlmussla samt öring. Trots måttliga inventeringsinsatser har ett tiotal nationellt rödlistade mossor, lavar och svampar noterats, t.ex. grynig lundlav, mjölig knopplav, stor knopplav, mussellav. Ett tjugotal arter kan betraktas som regionalt rödlistade. Samma siffra gäller för antalet signalarter. Därtill kommer ett antal i regionen sällsynta eller mindre allmänna arter.

Utökning planeras!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License